Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) αποτελεί την ενοποίηση του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΕΚ) και του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κύπρου, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο από το 1973 και 1959 αντίστοιχα.

Στόχος της ενοποίησης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού νέου Συνδέσμου ο οποίος θα εκπροσωπεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο.

Οι βασικοί σκοποί του ΣΕΜΗΕΚ είναι:

 • Η ρύθμιση των σχέσεων και διαφορών μεταξύ μελών, εργοδοτών και εργοδοτουμένων.
 • Η οργάνωση των μελών του Συνδέσμου για συντονισμό των ενεργειών τους και λήψη συλλογικών μέτρων για προώθηση και διασφάλιση των επαγγελματικών και οικονομικών τους συμφερόντων.
 • Η προάσπιση και προβολή των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου έναντι της Κυβέρνησης, των Ημικρατικών ή άλλων Οργανισμών όπως και των τοπικών αρχών.
 • Η ανάπτυξη, προαγωγή και βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των μελών, η σύσφιξη των σχέσεων και η ανάπτυξη του πνεύματος της αλληλεγγύης και της στενής συνεργασίας μεταξύ τους για εξάλειψη του αθέμιτου συναγωνισμού και προστριβής μεταξύ των μελών, η προάσπιση των κοινών συμφερόντων και η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη και η εκπροσώπηση του Συνδέσμου σαν ενιαία οργάνωση.
 • Η συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα μέλη.
 • Η παροχή προς τα μέλη συμβουλευτικών, νομικών ή άλλης φύσης υπηρεσιών τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο θα θεωρεί χρήσιμες για την προαγωγή των συμφερόντων του επαγγέλματος.
 • Η συνεργασία ή συμμετοχή οικονομικά ή όχι, άμεσα ή έμμεσα στις εργασίες ή τους σκοπούς οποιουδήποτε νόμιμου Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας Εργοδοτών που έχει σαν σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των εργοδοτών.
 • Η προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η καλυτέρευση των συνθηκών του επαγγέλματος τους.
 • Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προστασία των νομίμων συμφερόντων των μελών.
 • Η δημιουργία Ταμείου για τη λειτουργία του Συνδέσμου και την επίτευξη των σκοπών του.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε διετία από τη Γενική Συνέλευση των μελών του.

Κάθε Μέλος του ΣΕΜΗΕΚ μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε θέμα ή εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς τη Γενική Συνέλευση και να ζητήσει οποιανδήποτε πληροφορία ή εξήγηση πάνω σ' οποιοδήποτε θέμα που αφορά το Σύνδεσμο ή τα μέλη του. Οι Επιχειρήσεις-μέλη μπορούν να προβάλλουν το γεγονός ότι είναι ενταγμένα μέλη στο Σύνδεσμο και ακόμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Συνδέσμου στα επιστολόχαρτά τους.

Για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης και διεκπαιρέωσης των εργασιών του ο Σύνδεσμος είναι ενταγμένος στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Η ΟΕΒ παρέχει στο ΣΕΜΗΕΚ δικό του εκτελεστικό γραμματέα (λειτουργό ΟΕΒ) με ακαδημαϊκά προσόντα που εξυπηρετεί το Σύνδεσμο και τα μέλη του.

Ως μέλος της ΟΕΒ ο Σύνδεσμος και κατά προέκταση τα μέλη του έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

 • Αξιοποίηση του γοήτρου και ονόματος της ΟΕΒ
 • Παροχή συμβουλών σε εργασιακά θέματα
 • Συμμετοχή στα Διοικητικά Σώματα της ΟΕΒ όπου καθορίζεται πολιτική σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της ΟΕΒ
 • Μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο και άλλες δραστηριότητες της ΟΕΒ (Γενική Συνέλευση, Σεμινάρια, Συνέδρια, Χοροεσπερίδα, Εκθέσεις, κ.λπ.)

Ο ΣΕΜΗΕΚ είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα (ενεγράφη σύμφωνα με τον περί συντεχνιών νόμο) και αποφασίζει ο ίδιος για όλα τα θέματα που τον αφορούν υπό την καθοδήγηση και συμβουλευτικό ρόλο της ΟΕΒ. Με τον τρόπο αυτό τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.